Stanovy PHC SR

STANOVY PAINT HORSE CLUBU SLOVAK REPUBLIC

Názov, charakteristika, cieľ, sídlo, pôsobnosť a pečiatka

1. Názov organizácie:
Paint Horse Club Slovak Republic, v skratke PHC SR
2. Charakteristika organizácie:
PHC SR je nepolitické, ,dobrovoľné, nezávislé občianske združenie pracujúce na
demokratických princípoch, vedené a riadené z.č.83 /1990 Z .z o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. Je právnickou osobou s úplnou právnou subjektivitou.
3. Ciele klubu sú nasledovné :
a/ propagácia chovu a stimulácia záujmu o chov koní plemena American Paint Horse , podpora
šľachtenia týchto koní pre ich exteriér a schopnosti
b/ propagácia koní American Paint Horse ako samostatného plemena
c/ propagácia plemena koní American Paint Horse prostredníctvom výstav, jazdeckých súťaží,
spoločných vychádzok do prírody a všetkých podobných aktivít
d/ podpora dobrého prístupu ku koňom a k športu
e/ informovanie a vzdelávanie verejnosti o kvalitách plemena American Paint Horse a o
American Paint Horse Association
f/ podpora a stimulácia členstva na regionálnej aj medzinárodnej úrovni
g/ vytváranie podmienok pre šport t.j. organizovanie športových podujatí; vedenie tréningov,
školení a seminárov; podpora mládeže v športe
h/ zúčastňovať sa významných tuzemských a medzinárodných športových podujatí, podpora
športovcov (členov) na tuzemských a medzinárodných podujatiach.
4. Sídlo organizácie :
Hlavná 708 ,976 71 Šumiac – Červená Skala činnosť PHC SR môže byť riadená z akéhokoľvek
miesta stanoveného prezídiom organizácie.
5. Pôsobnosť PHC SR:
zahŕňa štát Slovenskej republiky, ale členovia môžu byť obyvateľmi akéhokoľvek štátu .
6. Pečiatka organizácie:
je spravovaná prezidentom alebo určeným funkcionárom organizácie.

Členstvo, práva a povinnosti členov

1. Členstvo:
Je dobrovoľné a otvorené všetkým, ktorí sa pripájajú k zámerom PHC SR a prispôsobia sa
stanovám a regulám PHC SR a budú nápomocní v šírení zámerov a cieľov PHC SR. Členom
sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá doručí elektronicky[MJ2] , dobierkou alebo
osobne prezídiu PHC SR vyplnenú prihlášku k zaregistrovaniu členstva a juniori mladší ako
18 rokov /osoby mladšie ako 15 rokov musia mať písomný súhlas právneho zástupcu/. Členstvo
vzniká až po zaplatení poplatkov. Prezídium má právo neschváliť členstvo.
2. Členský poplatok
Typ a výšku členského poplatku schvaľuje snem. S výnimkou doživotného členstva, končí
platnosť členstva v príslušnom kalendárnom roku za ktorý bol poplatok uhradený, t.j. k 31.12
príslušného roku.
3. Práva a povinnosti členov:
Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti s ohľadom na klub a jeho majetok. Tieto
práva nie sú prevoditeľné na inú osobu. Každý riadny člen má právo voliť a byť voleným. Pri
akomkoľvek hlasovaní má každý člen jeden hlas
Práva členov:
a/ podieľať sa na činnosti klubu,
b/ voliť a byť volený do orgánov klubu,
c/ byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu,
d/ zúčastňovať sa na akciách klubu.
Povinnosti členov:
a/ dodržiavať stanovy klubu,
b/ uhrádzať členský príspevok v určenej sume a v stanovenom termíne, pokiaľ bol tento na
kalendárny rok schválený,
c/ dodržiavať a plniť uznesenia orgánov klubu,
d/ podieľať sa na činnosti orgánov klubu, do ktorých bol člen zvolený,
e/ zúčastňovať sa zasadania orgánu klubu, ktorého je členom.
4. Uznášaniaschopnosť a Snem členov:
Najvyšším orgánom klubu je Snem členov, zvolávaný najmenej raz za rok prezídiom klubu.
Všetci členovia, ktorí uhradili členský príspevok obdržia písomnú pozvánku na tento Snem
najmenej 30 dní pred dátumom jeho konania s uvedením dátumu, času a miesta. Pre
uznášaniaschopnosť Snemu je nutná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny platných členov klubu.
Ak nie je snem uznášaniaschopný, zvolá prezident náhradný Snem. V dobe prijatia uznesenia
musí byť snem uznášaniaschopný. Uznášaniaschopnosť Snemu je zabezpečená nadpolovičnou
väčšinou prítomných, platných členov.
Snem:
a/ volí a odvoláva funkcionárov a členov prezídia klubu,
b/ schvaľuje stanovy a všetky zmeny v stanovách,
c/ schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok.
4.Schôdze
Špeciálne členské schôdze môžu byť zvolané prezidentom, nadpolovičnou väčšinou prezídia,
pokiaľ to považujú za potrebné a zabezpečili písomné upovedomenie všetkých členov.
5. Zánik členstva:
Členstvo zaniká písomným oznámením, nezaplatením členských príspevkov, disciplinárnym
vylúčením, úmrtím, zánikom PHC SR.

Prezídium

1.Prezídium:
Výkonným orgánom klubu je prezídium, ktoré riadi chod klubu v období medzi snemami
členov. Prezídium má najmenej piatich členov, najvyšší počet členov prezídia sa riadi
potrebami klubu.
2.Činnosť prezídia:
Prezídium riadi činnosť PHC SR a dohliada na nakladanie s jeho majetkom. Prezídium je
oprávnené prijímať, meniť a rušiť vnútorné pravidlá klubu týkajúce sa nižšie uvedených sfér
ako aj uplatňovať svoju autoritu k dodržiavaniu týchto pravidiel:
a/ kontrola, riadenie a aktivity PHC SR
b/ prijímanie, hodnotenie a vylučovanie členov
c/ zhromažďovanie členských príspevkov a ostatných peňažných plnení
d/ nakladanie s peňažnými prostriedkami klubu
e/ overovania účtov a zápisov
f/ udeľovanie cien a ohodnotení
g/ riadenie a organizovanie súťaží, prehliadok, závodov, dražieb a ďalších sociálnych funkcií
a aktivít PHC SR, ktoré vyplývajú z poslania klubu
h/ zostavovanie zvláštnych komisií
i/ spolupráca s APHA a štátnymi orgánmi Slovenskej Republiky
j/ chrániť a presadzovať záujmy členov PHC SR
k/ chov, výcvik a iné
3. Rokovania prezídia:
Prezídium sa stretáva pravidelne na zvolanie prezidenta, alebo nadpolovičnej väčšiny členov
prezídia. Pre uznášaniaschopnosť prezídia musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov
prezídia. Prezídium rozhoduje hlasovaním, pričom k prijatiu návrhu je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
4. Všetci členovia prezídia
obdržia upovedomenie o všetkých schôdzach prezídia obsahujúce dátum a miesto konania
schôdze minimálne jeden týždeň pred jej konaním.

Funkcionári a ich povinnosti

1.Funkcionári PHC SR :
sú : prezident, viceprezident, športový manager, styk s verejnosťou a pokladník, pričom v
prípade potreby môže prezídium menovať ďalších funkcionárov.
Funkcionárov PHC SR volí snem členov.
2.Povinnosti funkcionárov :
a/ prezident PHC SR je najvyšším výkonným funkcionárom klubu a štatutárnym orgánom,
ktorý predsedá všetkým rokovaniam prezídia, Snemom a schôdzam. Prezident rieši všetky
úlohy, ktoré mu boli uložené Snemom a prezídiom.
b/ viceprezident zastupuje prezidenta na jednaniach v prípade jeho neprítomnosti, rieši úlohy,
ktoré mu uložili Snem, prezident a prezídium.
c/ športový manager predovšetkým organizačne zabezpečuje športové akcie PHC SR v
spolupráci s APHA, ich zdokumentovanie, archiváciu, komunikáciu s APHA. Rieši úlohy
udelené Snemom, prezídiom, prezidentom. Taktiež komunikuje s príslušnými štátnymi
orgánmi Slovenskej Republiky
d/ pokladník zbiera, vypláca a uschováva financie PHC SR podľa nariadení prezídia, pripravuje
a kontroluje podklady pre účtovníctvo a zostavuje ročnú účtovnú uzávierku, rozpočet klubu na
nasledujúci rok a na jednotlivé akcie, ktoré sa pripravujú. Pokladník môže zastávať aj iné
prezídiom či prezidentom udelené úlohy a zodpovednosti
e/ styk s verejnosťou – povinná účasť na akciách organizovaných PHC SR, ich
zdokumentovanie, propagácia v masmédiách. Rieši úlohy udelené Snemom, prezídiom,
prezidentom.
Zápisy z jednotlivých jednaní prezídia a Snemov členov PHC SR vykonáva poverený člen
prezídia.
3.Doplňovanie funkcionárov:
V prípade, že v priebehu roka dôjde k uvoľneniu niektorej z funkcií, poverí prezídium výkonom
úloh chýbajúceho funkcionára niektorého zo svojich členov alebo niektorého z riadnych členov
klubu. Takto poverený funkcionár vykonáva túto funkciu až do doby zvolenia nového
funkcionára snemom. V prípade, že odstúpi prezident, automaticky preberá jeho činnosť
viceprezident a funkciou viceprezidenta je poverený niektorý z členov prezídia.

Voľba a orgány klubu

1.Voľba členov prezídia a funkcionárov:
sa koná vždy na ročnom Sneme členov verejným alebo tajným hlasovaním. Spôsob hlasovania
bude odsúhlasený. Nominant na funkciu musí byť minimálne 2 roky po sebe členom klubu v
roku v ktorom chce kandidovať. Volení členovia musia byť prítomní a oprávnení voliť sú
členovia starší ako 18 rokov.
2.Funkčné obdobie:
jednotlivých funkcionárov a členov prezídia je jeden rok .Každý z funkcionárov môže byť
opätovne zvolený. Nominant je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.
3.Orgány PHC SR :
a/ snem – najvyšší orgán
b/ prezídium – výkonný orgán schvaľujúci základné smernice pre prácu klubu, riadi činnosť a
hospodárenie klubu s majetkom, plní uznesenia snemu
c/ prezident – štatutárny orgán PHC SR, zastupuje a rokuje menom PHC SR, uzatvára zmluvy
a dohody, zabezpečuje plnenie uznesení snemu a zvoláva snem
d/ kontrolór – osoba poverená snemom k výkonu kontroly nad klubovou činnosťou

Zdroje majetku a hospodárenie s ním

1.Zdroje majetku:
Zdrojom majetku PHC SR sú najmä členské a zápisné, príspevky a dotácie od obcí a štátu, dary
a príspevky sponzorov a príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti.
2.Hospodárenie s majetkom
sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a uskutočňuje sa na základe rozpočtu, ktorý
schvaľuje snem. Majetok PHC SR je majetkom klubu ako celku. O nakladaní s peňažnými
prostriedkami a o prevodoch vlastníctva majetku klubu rozhoduje prezídium. Okrem majetku
vo vlastníctve PHC SR môže klub hospodáriť s majetkom prenajatým, poskytnutým do
užívania alebo inak zvereným k hospodáreniu. Príjmy plynúce z činnosti klubu sú rozdeľované
na základe pravidiel schválených prezídiom.
3.Zodpovednosť:
Žiadny z funkcionárov ani členov prezídia nenesie osobnú zodpovednosť za záväzky PHC SR
voči tretím osobám. Výnimku tvoria záväzky vzniknuté z úkonov, ktoré mali zámerne poškodiť
meno alebo finančnú situáciu PHC SR, alebo tie záväzky, z ktorých by mal daný funkcionár
alebo člen prezídia osobný prospech.
4.Jednanie:
Menom klubu PHC SR a podpisovať za klub je oprávnený prezident.

Záverečné ustanovenia

1.Platnosť stanov:
Stanovy Paint Horse Clubu SR nadobúdajú platnosť dňa 15. januára 2011.
2. Zmeny stanov:
Iba Snem členov môže tieto stanovy zmeniť. Na zmenu týchto stanov je nutný súhlas
dvojtretinovej väčšiny prítomných členov klubu.
3.Zánik klubu:
Paint Horse Club SR je založený na dobu neurčitú. PHC SR zanikne, ak sa na tom uznesie
dvojtretinová väčšina účastníkov Snemu v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. V
prípade zániku klubu rozhodne snem o majetkovom vysporiadaní a uložení archívnych
materiálov a zároveň menuje likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s
likvidačným majetkom naloží podľa rozhodnutia Snemu. Zánik PHC SR oznámi do 15 dní po
ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a požiada o výmaz z registra občianskych združení.

Stanovy boli schválené Snemom dňa 5.12.2020 a nadobúdajú platnosť schválením Ministerstvom
vnútra t.j. 22.2.2021